Regulament concurs „Ai o glumă bună pentru Bobiță?”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA

1. Concursul ”Ai o glumă bună pentru Bobiță?” (numit în continuare Concurs), este organizat de Asociația Salvați Copiii Iași, persoană juridică nonprofit cu sediul în Iași, Aleea Ion Simionescu, nr.6, Bl. i5, PT 15 Dacia, cod poștal 700408, CUI 9943180, înregistrată la Judecătoria Iași sub nr. 78/PJ/1991, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor la nr. 500/A/26.06.1991, furnizor de servicii sociale conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 002619 eliberat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale la data de 23.10.2015, cu Licență de funcționare seria LF nr. 00294 eliberată de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție la data de 15.03.2017, tel./fax 0232 219 986, e-mail iasi@salvaticopiii.ro, adresa site web www.salvaticopiii-iasi.ro,  cont bancar – IBAN RO36BRDE240SV48255772400, deschis la BRD Iași, Ag. Anastasie Panu.

1.2. Concursul se va desfășura conform acestui Regulament, prin intermediul paginii de Facebook Semimaraton Iași https://www.facebook.com/semimaratoniasi și a paginii de Instagram https://www.instagram.com/semimaratoniasi/. Scopul Concursului este de a promova mascota Semimaraton și de a încuraja participanții să trimită glume pentru ea. 

1.3. Campania se va desfăşura în perioada 07.10.2021, ora 08:00 – 07.11.2021, ora 19:00.

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi / sau înceta desfăşurarea Concursului, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare. 

1.5. Facebook nu este sponsor, endorser sau asociat în orice fel cu aceasta Campanie.

SECŢIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1. La acest concurs poate participa orice persoana fizică, care are vârsta de minimum 18 ani împliniţi.

SECŢIUNEA 3. MECANISMUL CONCURSULUI

3.1. Participanții vor scrie o glumă pentru mascotă și o vor trimite ca  un comment sau mesaj pe pagina de Facebook și / sau Instagram. Gluma va aveam maxim 15 cuvinte. Participanții vor eticheta alți prieteni în comment pentru a obține cât mai multe like-uri.

3.2. Glumele vor avea ca subiect atât evenimentul Semimaraton Iași, cât și cursa de alergare. Mesajele vor fi adresate în principal alergătorilor pentru a-i încuraja, amuza și destinde și, în secundar, suporterilor.

3.3. Condiție obligatorie: mesajele vor conține un limbaj decent, fără cuvinte vulgare de orice fel.

3.3. În termen de 3 zile lucrătoare de la terminarea Concursului, Organizatorul va face o verificare a mesajelor de răspuns primite. Vor fi descalificate și șterse mesajele care folosesc cuvinte jignitoare de orice fel. 

3.4. Top 20 mesaje cu cele mai multe likeuri vor fi declarate câștigătoare în termen de 10 zile de la finalizarea concursului. 

3.5. Câștigătorii vor fi anunțați pa pagina de facebook și Instagram a Semimaraton Iași în termen de 5 zile de la anunțul de la 3.4.

SECȚIUNEA 4. PREMII

4.1. Toți câștigătorii vor primi invitații gratuite la Semimaraton Iași 2022. Datele necesare înscrierii vor fi furnizate de câștigători până pe 31.12.21. După această dată, invitația gratuită nu va mai fi valabilă.

4.2. Valoarea premiilor însumează 3.000 lei (150 lei/înscriere x 20 înscrieri).

4.3. Premiile vor fi transmise câștigătorilor prin mesaj în Facebook sau Instagram Semimaraton Iași.

4.4. Invitația gratuită la Semimaraton Iași 2022 înseamnă un cod promoțional care va fi introdus în pagina de înscriere la eveniment. Numai câștigătorii pot folosi codul promoțional al premiului.

SECȚIUNEA 5. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

5.1. Prin comunicarea datelor personale în modalităţile indicate în mod expres prin Regulament, participanţii şi câştigătorii îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului. Datele cu caracter personal vor fi stocate: în cazul Participanților, până la desemnarea câștigătorilor Campaniei, iar în cazul câștigătorilor, conform Regulamentului concursului Semimaraton.

5.2.Tuturor participanţilor la Concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor (General Data Protection Regulation – GDPR) – (Regulamentul (UE) 2016/679): dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricţionarea 

prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii la Concurs vor trimite Organizatorului o cerere online pe adresa de email.

SECȚIUNEA 6. FORŢA MAJORĂ

6.1. În înţelesul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a cărui apariţie pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

6.2. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Concurs existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

SECȚIUNEA 7. LITIGII ŞI FRAUDE

7.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

7.2. Eventualele reclamaţii legate de derularea şi implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, aşa cum este reglementată în prezentul Regulament pe următoarea adresă: Aleea Ion Simionescu, nr.6, Bl. i5, PT 15 Dacia, 700408, Iași, România.

SECȚIUNEA 8. ALTE ASPECTE

8.1. Textul tuturor glumelor vor rămâne în posesia Organizatorului, care le va utiliza fără a menționa autorul, în comunicarea mascotei, în conturile de Facebook, Instagram și în cadrul evenimentului, dar fără a se limita la acestea.

8.2. Concursul nu e sponsorizat, susţinut sau administrat de, sau în asociaţie cu Facebook. Participanţii la acest Concurs înţeleg că informaţiile furnizate de către ei în cadrul Concursului sunt destinate Organizatorului şi nu sunt adresate către Facebook. Informaţiile pe care participanţii le furnizează vor fi utilizate doar de Organizator, în condiţiile prezentului Regulament. Orice întrebări, comentarii, reclamaţii în legătură cu acest Concurs, urmează a fi adresate Organizatorului.

Data: 29.09.21

Descarcă Regulamentul concursului ”Ai o glumă bună pentru Bobiță?” în PDF.